Dtone Production > MP3 > bavaram kon, Sur, taraz > sur – Bavaram Kon (Taraz)